1cel.zut.edu.pl internetowy system rekrutacji
Architektura krajobrazu

  NABÓR NA STUDIA

PIERWSZEGO STOPNIA (inżynierskie) S1, N1 

I DRUGIEGO STOPNIA (magisterskie) STACJONARNE S2

I NIESTACJONARNE N2 

ROZPOCZNIE SIĘ 17 MAJA 2021 r.

START STUDIÓW W PAZDŹIERNIKU 2021 r.


Internetowy System Rekrutacji-wejdź


  Jakie przedmioty z matury brane są pod uwagę podczas rekrutacji na studia  inżynierskie S1, N1?
Język polski, język obcy (nowożytny), biologia lub matematyka oraz przedmiot wskazany przez kandydata

Studia na kierunku Architektura krajobrazu mają na celu wykształcenie specjalistów w zakresie szeroko pojętego kształtowania obiektów architektury krajobrazu, prywatnych oraz publicznych.


NOWOŚĆ! Od  roku akademickiego 2019/2020 Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa oferuje swoim studentom, bezpłatne szkolenia uprawniające do stosowania środków ochrony roślin metodą fumigacji, sprzętem naziemnym i agrolotniczym oraz doradztwa w zakresie środków ochrony roślin.  Uzyskane uprawnienia są niezbędne w prowadzeniu gospodarstwa rolnego, świadczeniu usług w zakresie stosowania oraz handlu środkami ochrony roślin.

Czas trwania studiów:  3,5 roku.

Tytuł zawodowy, który uzyskasz po obronie pracy dyplomowej - inżynier.

Od rekrutacji 2017/2018 nie obowiązuje sprawdzian umiejętnosci plastycznych!

Studia pierwszego stopnia (inżynierskie)

 • S1-stacjonarne (3,5 roku) nabór w maju start studiów w pazdzierniku

Kwalifikacje absolwenta

Co osiągniesz?

Wiedzę z zakresu wielu dziedzin w ramach kształcenia na różnych przedmiotach, w tym multidyscyplinarnych:

 • nauki przyrodnicze i rolnicze, m.in.: Dendrologia, Rośliny ozdobne, Gleboznawstwo,
 • nauki techniczne, m.in.: Materiałoznawstwo, Budownictwo i prawo budowlane, Konstrukcje architektoniczne, Geodezja i kartografia,
 • sztuki plastyczne, m.in.: Rysunek i rzeźba, Malarstwo, Formy plastyczne w krajobrazie,
 • przedmioty specjalistyczne na kierunku: Teoria i zasady projektowania, Projektowanie krajobrazu, Planowanie przestrzenne, Projektowanie wnętrza urbanistycznego, Urządzanie i pielęgnacja terenów zieleni, Projektowanie instalacji, Kosztorysy i wycena projektów, Historia sztuki ogrodowej, Rewaloryzacja zabytkowych ogrodów, Kształtowanie miejskiej przestrzeni publicznej, Współczesne ogrody i in.

Umiejętności

 • opracowywanie inwentaryzacji i waloryzacji urbanistycznej, budowlanej, dendrologicznej, krajobrazowej,
 • wykonywanie projektów zagospodarowania, budowy i pielęgnowania obiektów architektury krajobrazu między innymi takich jak: ogrody, skwery, parki, tereny osiedlowe, place miejskie, zielone dachy, zielone ściany i inne,
 • kierowanie i nadzór nad pracami realizacyjnymi i pielęgnacyjnymi w obiektach architektury krajobrazu,
 • współpraca z innymi specjalistami uczestniczącymi w projektowaniu, budowie i pielęgnowaniu obiektów architektury krajobrazu.

Obsługa specjalistycznego oprogramowania

W ramach zajęć nauczysz się obsługi programów m.in.:  AutoCAD, Vectorworks (program dla architektów krajobrazu), Norma (kosztorysowanie).

Umiejętności dodatkowe

W trakcie studiów możesz poszerzać swoją wiedzę i umiejętności rozwijać swoje zainteresowania w ramach szerokiej oferty przedmiotów do wyboru, w tym  m.in.: fotografia, florystyka, stylizacja wnętrz roślinami, projektowanie placów zabaw.

Podczas studiów możesz uzyskać szereg dodatkowych umiejętności uczestnicząc w kierunkowych praktykach zawodowych, które odbywają się w jednostkach zajmujących się architekturą krajobrazu.

Ponadto corocznie organizowane są wyjazdy edukacyjne do parków i ogrodów znajdujących się w Polsce i zagranicą (np. Berlin, Poczdam, Drezno, Przelewice, Glinna).

Masz możliwość...

...odbycia częsci studiów w uczelniach zagranicznych w ramach programu Erasmus+, wyjazdu na praktyki zagraniczne, zakwaterowania w domu studenckim, korzystania z Akademickiego Ośrodka Jeździeckiego.

Możesz rozwijać swoje pasje w  Studenckim Kole Naukowym Architektury Krajobrazu oraz w Studenckim Kole Dendrologów i Projektantów Terenów Zieleni

Jakie są kryteria kwalifikacyjne?

Kandydaci zostają uszeregowani według rankingu, czyli uzyskanej w postepowaniu rekrutacyjnym liczby punktów (LP). W rekrutacji uwzgledniane są wyniki z egzaminu maturalnego z nastepujących przedmiotów: jezyk polski, jezyk obcy, biologia lub matematyka oraz inny przedmiot wskazany przez maturzystę. W przypadku, gdy kandydat nie zdawał egzaminu maturalnego z któregoś z wyżej wymienionych przedmiotów, nie dyskwalifikuje go to z postępowania kwalifikacyjnego (otrzymuje 0 punktów za ten przedmiot)

Gdzie znajdziesz zatrudnienie?

W jednostkach opracowujących projekty zagospodarowania obiektów architektury krajobrazu, realizujących i pielęgnujących obiekty architektury krajobrazu, jak również w administracji samorządowej, placówkach służb ochrony zabytków i ochrony przyrody.

Cechy wyróżniające kierunek studiów architektura krajobrazu w ZUT w Szczecinie

 • zindywidualizowane podejście do studenta, jego uzdolnień i predyspozycji,
 • indywidualne konsultacje oraz korekty prac i projektów, zadania rozwijające kreatywne i twórcze myślenie,
 • zajęcia prowadzone w terenie oraz w hali wegetacyjnej i laboratoriach,
 • znacząca liczba godzin przeznaczonych nabywaniu umiejętności praktycznego projektowania w komputerowych programach graficznych,
 • rozbudowane kształcenie w zakresie sztuk plastycznych, czemu służy między innymi organizacja corocznych plenerów malarskich oraz wyjścia do galerii i muzeów,
 • promowanie udzialu studentów w ogólnopolskich i lokalnych konkursach projektowych,
 • aktywna współpraca z władzami lokalnymi i instytucjami państwowymi w ramach inicjowania projektów i konkursów z zakresu planowania przestrzennego i projektowania krajobrazu realizowanych przez studentów kierunku architektura krajobrazu,

 


NABÓR NA STUDIA

 drugiego stopnia (magisterskie) S2

RUSZA TAKŻE 17.05.2021 r.


 • S2-stacjonarne (1,5 roku) - nabór od 17 maja, start studiów w październiku 2021 r.
 • N2-niestacjonarne (2 lata) - nabór od 17 maja, start studiów w październiku 2021 r.

Kwalifikacje absolwenta 

Co osiągniesz?

Umiejętności: wykonywania zadań projektowych i realizacyjnych w zakresie kształtowania krajobrazu, w tym parków narodowych, parków krajobrazowych i innych obszarów prawnie chronionych; kształtowania krajobrazu, ochrony i rewitalizacji historycznych układów urbanistycznych i ruralistycznych; kształtowania krajobrazu miejskiego i otwartego.

Masz możliwość...

....odbycia części studiów w uczelniach zagranicznych w ramach programu Erasmus+, wyjazdu na praktyki zagraniczne, zakwaterowania w domu studenckim, korzystania z Akademickiego Ośrodka Jeździeckiego.

Jakie są kryteria kwalifikacyjne?

Na studia drugiego stopnia  KIERUNKU ARCHITEKTURA KRAJOBRAZU może być przyjęta osoba, która posiada dyplom ukończenia studiów (z tytułem zawodowym inżyniera).

Postępowanie kwalifikacyjne na studia drugiego stopnia odbędzie się na podstawie rankingu, z tym że w pierwszej kolejności przyjmowani są kandydaci po ukończeniu KIERUNKU  ARCHITEKTURA KRAJOBRAZU, w następnej  kandydaci po innym kierunku studiów.

Dla kandydatów - absolwentów KIERUNKU  ARCHITEKTURA KRAJOBRAZU, podstawą kwalifikacji na studia drugiego stopnia będzie ocena wpisana do dyplomu ukończonych studiów (pierwszego stopnia lub jednolitych magisterskich). W przypadku, gdy kryterium to okaże się niewystarczające, brana będzie pod uwagę średnia ocen ze studiów określona przez uczelnię wydającą dyplom.

Dla kandydatów - absolwentów innych kierunków studiów, którzy osiągneli porównywalne efekty kształcenia z zakresu wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych do tych, jakie wymagane są od absolwentów tego samego kierunku studiów (na który się ubiegają) - podstawą kwalifikacji na studia drugiego stopnia będą te same kryteria, jak dla kandydatów tego samego kierunku studiów 

Dla kandydatów - absolwentów pozostałych kierunków studiów, nie spełniających wymogów  podstawą kwalifikacji będzie: pozytywny wynik testu kwalifikacyjnego przeprowadzonego w zakresie ustalonym przez wydział oraz ocena wpisana do dyplomu ukończenia studiów (pierwszego lub drugiego stopnia lub jednolitych magisterskich). W przypadku, gdy kryterium to okaże się niewystarczajace, brana będzie pod uwagę średnia ocen ze studiów określona przez uczelnię wydającą dyplom.

O przyjęcie na studia bez przystępowania do testu kwalifikacyjnego ubiegać się mogą absolwenci studiów po kierunkach:

architektura i urbanistyka, architektura krajobrazu, gospodarka przestrzenna, ogrodnictwo, projektowanie architektury wnętrz i otoczenia.

Absolwenci innych kierunków studiów niż wymienione powyżej przystępują do testu kwalifikacyjnego.

Jaki jest zakres testu kwalifikacyjnego?

Praktyczne zadanie projektowe dotyczące niewielkiej przestrzeni ogrodowej wraz z opisem przyjętych rozwiązań funkcjonalnych, kompozycyjnych, estetycznych oraz doboru gatunkowego roślin.

Kiedy odbędzie się test kwalifikacyjny?

Terminy podamy w styczniu 2022 r.

Kiedy i gdzie dostarczyć dokumenty?

WYDZIAŁOWA KOMISJA REKRUTACYJNA, ul. Słowackiego 17, 71-434 Szczecin, (pokój nr 67 – parter)

Terminy dostarczania dokumentów podamy  w styczniu 2022 r.

rekrutacja.wksir@zut.edu.pl

Gdzie znajdziesz zatrudnienie?

W biurach projektowych i pracowniach architektonicznych, pracowniach konserwacji zabytków, jednostkach organizacyjnych związanych z budową i pielęgnowaniem obiektów architektury krajobrazu, urzędach i placówkach związanych z ochroną i kształtowaniem środowiska przyrodniczego, placówkach naukowo-badawczych, we własnej firmie projektowej lub konserwatorskiej.

Szczegółowe informacje o rekrutacji:

na studia stacjonarne, tel. 91 449 6254, e-mail: dziekanat.wksir@zut.edu.pl

na studia niestacjonarne, tel. 91 449 6252, e-mail: dziekanat.wksir@zut.edu.pl


Instagram wydziału-zobacz