1cel.zut.edu.pl internetowy system rekrutacji
Ochrona środowiska

NABÓR NA STUDIA

pierwszego stopnia (inżynierskie) S1, N1 i drugiego stopnia (magisterskie) niestacjonarne N2

ROZPOCZNIE SIĘ 17 maja 2021r.  

START STUDIÓW W PAŹDZIERNIKU 2021 r.


Internetowy System Rekrutacji - wejdź


 Jakie przedmioty z matury brane są pod uwagę podczas rekrutacji na studia  inżynierskie S1, N1?
Język polski, język obcy (nowożytny), biologia lub matematyka oraz przedmiot wskazany przez kandydata

Studia na kierunku ochrona środowiska mają na celu wykształcenie specjalistów w zakresie zarządzania i inżynierii środowiska przyrodniczego.  


NOWOŚĆ! Od  roku akademickiego 2019/2020 Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa oferuje swoim studentom, bezpłatne szkolenia uprawniające do stosowania środków ochrony roślin metodą fumigacji, sprzętem naziemnym i agrolotniczym oraz doradztwa w zakresie środków ochrony roślin.  Uzyskane uprawnienia są niezbędne w prowadzeniu gospodarstwa rolnego, świadczeniu usług w zakresie stosowania oraz handlu środkami ochrony roślin.

Studia pierwszego stopnia (inżynierskie)

 • S1-stacjonarne (3,5 roku)
 • N1-niestacjonarne (4 lata)

Kwalifikacje absolwenta 

Co osiągniesz?

 • wiedzę z zakresu monitoringu, inwentaryzacji, waloryzacji i oceny środowiska przyrodniczego z wykorzystaniem geograficznych systemów informacji przestrzennej (GIS);
 • umiejętność przeprowadzenia oceny oddziaływania inwestycji na środowisko oraz strat i korzyści ekologicznych w oparciu o obowiązujące akty prawne;
 • szeroką inżynierską wiedzę z zakresu gospodarki odpadami, kształtowania biosystemów oraz planowania  i przeprowadzania działań naprawczych na terenach poddanych silnej antropopresji i zdegradowanych z uwzględnieniem zasad bioetyki oraz zrównoważonego rozwoju.

Masz możliwość...

...odbycia części studiów w uczelniach zagranicznych w ramach programu Erasmus+, wyjazdu na praktyki zagraniczne. Możesz również aplikować o stypendium na wyjazd na częściowe studia i praktyki zagraniczne w ramach programu CEEPUS (w sieci Renewable Energy Sources).

Możesz rozwijać swoje pasje w Studenckim Kole Naukowym MIKOROKOSMOS oraz w Studenckim Kole Naukowym Diagnostyków Środowiska Przyrodniczego

Studia trwają 3,5 roku, po obronie pracy dyplomowej absolwenci kierunku uzyskują tytuł inżyniera.

Jakie będziesz mieć umiejętności dodatkowe?

W trakcie studiów możesz uzyskać szereg dodatkowych umiejętności w kierunkowych praktykach zawodowych oraz angażując  się w działalność kół naukowych i uczestnicząc w warsztatach (stacjonarnych i terenowych) prowadzonych w ramach współpracy z lokalnymi podmiotami gospodarczymi związanymi z ochroną, kształtowaniem i inżynieria środowiska.

PRZYKŁADOWE WARSZTATY:

 • podstawy planowania przestrzennego,
 • zastosowanie teledetekcji w badaniach środowiska,
 • monitoring i ocena siedlisk przyrodniczych Natura 2000 według metodyki GIOŚ,
 • podstawy MatLaba lub AutoCada,
 • walidacja chemicznych procedur pomiarowych,
 • metody spektrometryczne w monitoringu środowiska.

Jakie są kryteria kwalifikacyjne?

Kandydaci zostają uszeregowani według rankingu, czyli uzyskanej w postepowaniu rekrutacyjnym liczby punktów (LP). W rekrutacji uwzględniane są wyniki z egzaminu maturalnego z następujących przedmiotów: język polski, język obcy, biologia lub matematyka oraz inny przedmiot wskazany przez maturzystę. W przypadku, gdy kandydat nie zdawał egzaminu maturalnego z któregoś z wyżej wymienionych przedmiotów, nie dyskwalifikuje go to z postepowania kwalifikacyjnego (otrzymuje 0 punktów za ten przedmiot).

Gdzie znajdziesz pracę?

Możesz pracować jako specjalista :

 • w jednostkach państwowych związanych z ochroną przyrody (RDOŚ, WIOŚ, Parki Narodowe),
 • w laboratoriach badawczych, kontrolnych i diagnostycznych,
 • na różnych szczeblach w jednostkach administracji samorządowej,
 • w zespołach urbanistycznych i firmach konsultingowych,
 • w firmach związanych z  zagospodarowaniem  i przetwarzaniem odpadów,
 • w firmach hydrotechnicznych,
 • w przedsiębiorstwach zajmujących się  technologiami wody i ścieków.

 NABÓR NA STUDIA 

drugiego stopnia (magisterskie) S2 

ROZPOCZNIE SIĘ 10.01.2022 r.

START STUDIÓW W MARCU 2022 r.


 • S2-stacjonarne (1,5 roku) - nabór rozpoczyna się od stycznia, start studiów w marcu 2021 r.
 • N2-niestacjonarne (2 lata) - nabór rozpoczyna się 17 maja, start studiów w październiku 2021 r.

Jakie masz specjalności do wyboru na S2 i N2?:

 • ocena stanu i zagrożeń środowiska
 • rekultywacja i zagospodarowanie gruntów

Kwalifikacje absolwenta

Co osiągniesz? 

Będziesz mieć znajomość zagadnień z zakresu zasad monitoringu i bioindykacji środowiska, technik pomiarowych, geograficznych systemów informacyjnych; antropogenicznych oddziaływań na środowisko oraz rozwiązywania problemów związanych z tymi oddziaływaniami; kształtowania krajobrazu; metod planowania ochrony przyrody; prawa w ochronie środowiska i przyrody oraz zarządzania systemami środowiskowymi.

Masz możliwość...

....odbycia części studiów w uczelniach zagranicznych w ramach programu Erasmus+, wyjazdu na praktyki zagraniczne, zakwaterowania w domu studenckim, korzystania z Akademickiego Ośrodka Jeździeckiego.

Jakie są kryteria kwalifikacyjne?

Na studia drugiego stopnia KIERUNKU OCHRONA ŚRODOWISKA może być przyjęta osoba, która posiada dyplom ukończenia studiów (z tytułem zawodowym inżyniera).

Postępowanie kwalifikacyjne na studia drugiego stopnia odbędzie się na podstawie rankingu, z tym że w pierwszej kolejności przyjmowani są kandydaci po ukończeniu KIERUNKU OCHRONA ŚRODOWISKA, w następnej  kandydaci po innym kierunku studiów.

Dla kandydatów - absolwentów KIERUNKU  OCHRONA ŚRODOWISKA, podstawą kwalifikacji na studia drugiego stopnia będzie ocena wpisana do dyplomu ukończonych studiów (pierwszego l stopnia lub jednolitych magisterskich). W przypadku, gdy kryterium to okaże się niewystarczające, brana będzie pod uwagę średnia ocen ze studiów określona przez uczelnię wydającą dyplom.

Dla kandydatów - absolwentów innych kierunków studiów, którzy osiągnęli porównywalne efekty kształcenia z zakresu wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych do tych, jakie wymagane są od absolwentów tego samego kierunku studiów (na który się ubiegają) - podstawą kwalifikacji na studia drugiego stopnia będą te same kryteria, jak dla kandydatów tego samego kierunku studiów. 

Dla kandydatów - absolwentów pozostałych kierunków studiów, nie spełniających wymogów podstawą kwalifikacji będzie: pozytywny wynik testu kwalifikacyjnego przeprowadzonego w zakresie ustalonym przez wydział oraz ocena wpisana do dyplomu ukończenia studiów (pierwszego lub drugiego stopnia lub jednolitych magisterskich). W przypadku, gdy kryterium to okaże się niewystarczające, brana będzie pod uwagę średnia ocen ze studiów określona przez uczelnię wydającą dyplom.

O przyjęcie na studia bez przystępowania do testu kwalifikacyjnego ubiegać się mogą absolwenci studiów po kierunkach mieszczących się w dziedzinie:

 • nauk inżynieryjno-technicznych
 • nauk rolniczych

Absolwenci innych kierunków studiów, niż wymienione powyżej przystępują do testu kwalifikacyjnego.

Zakres testu kwalifikacyjnego

 • monitoring środowiska przyrodniczego,
 • podstawy prawne w zakresie ochrony środowiska,
 • zagrożenia cywilizacyjne w środowisku,
 • skutki działalności antropogenicznej na środowisko.

Kiedy odbędzie się test kwalifikacyjny?

18.02.2021 r. godzina 11.00, sala nr 58, WKŚiR, ul. Słowackiego 17

 

Kiedy i gdzie dostarczyć dokumenty?

WYDZIAŁOWA KOMISJA REKRUTACYJNA, ul. Słowackiego 17, 71-434 Szczecin, (pokój nr 67 – parter) 

 • od 15 do 19 lutego 2021 r. – godz. 10.00-12.00 
 • od 22 do 26 lutego 2021 r. – godz. 10.00-14.00 
 • od 1 do 5 marca 2021 r. – godz. 10.00-12.00 

 rekrutacja.wksir@zut.edu.pl

 

Gdzie znajdziesz zatrudnienie?

W państwowych i terenowych służbach ochrony środowiska, organizacjach ekologicznych i ochrony konsumenta, w parkach krajobrazowych i rezerwatach przyrody, stacjach kwarantanny i ochrony roślin oraz ochrony wód, w towarzystwach przyrodniczych i przyjaciół zwierząt, w firmach i instytucjach zajmujących się kształtowaniem terenu i kartografia, w szkolnictwie.

Szczegółowe informacje o rekrutacji:

na studia stacjonarne, tel. 91 449 6253, e-mail: dziekanat.wksir@zut.edu.pl

na studia niestacjonarne, tel. 91 449 6252, e-mail: dziekanat.wksir@zut.edu.pl