1cel.zut.edu.pl internetowy system rekrutacji
Odnawialne źródła energii

 NABÓR NA STUDIA

PIERWSZEGO STOPNIA (inżynierskie) S1, N1 

I DRUGIEGO STOPNIA (magisterskie) NIESTACJONARNE N2

ROZPOCZNIE SIĘ 17 MAJA 2021 r.

START STUDIÓW W PAZDŹIERNIKU 2021 r.


Internetowy System Rekrutacji - wejdź


  Jakie przedmioty z matury brane są pod uwagę podczas rekrutacji na studia  inżynierskie S1, N1?
Język polski, język obcy (nowożytny), biologia lub matematyka oraz przedmiot wskazany przez kandydata

Odnawialne źródła energii to interdyscyplinarny kierunek, który ma na celu przygotowanie specjalistów w zakresie wytwarzania i wykorzystywania niekonwencjonalnych, alternatywnych technologii energetycznych. W trakcie studiów studenci będą mieli możliwość zdobycia UPRAWNIEŃ ENERGETYCZNYCH.

OBEJRZYJ FILM O KIERUNKU OZE - wejdź


Studia pierwszego stopnia (inżynierskie) 

 • S1-stacjonarne (3,5 roku)
 • N1-niestacjonarne (4 lata)

Kwalifikacje absolwenta

Co osiągniesz?

 • wiedzę na temat źródeł energii odnawialnej oraz perspektyw ich rozwoju, podstaw produkcji, pozyskiwania, konwersji oraz wykorzystywania nośników energii, z uwzględnieniem technologii niskoemisyjnych i rozwiązań zwiększających efektywność energetyczną;
 • wiedzę dotyczącą budowy, sterowania i zasad eksploatacji turbin wiatrowych, paneli fotowoltaicznych, pomp ciepła, obiektów małej energetyki wodnej, urządzeń związanych z przetwarzaniem biomasy oraz układów kogeneracyjnych;
 • umiejętność projektowania instalacji do pozyskiwania i przetwarzania energii z wykorzystaniem narzędzi grafiki inżynierskiej i systemów komputerowego wspomagania, programów do projektowania i wizualizacji;
 • wiedzę w zakresie wytwarzania i zastosowania biopaliw ciekłych, stałych i gazowych, w tym paliw zaawansowanych;
 • wiedzę odnośnie prawnych i ekonomicznych aspektów związanych z inwestycjami w energetyce odnawialnej, w tym kwestii bezpieczeństwa energetycznego oraz źródeł finansowania OZE, a także warunków lokalizacji inwestycji OZE, z uwzględnieniem efektów ekologicznych wynikających z produkcji energii;
 • umiejętność przygotowania i przeprowadzania procedur oceny oddziaływania inwestycji OZE na środowisko.

Masz możliwość...

...odbycia częsci studiów w uczelniach zagranicznych w ramach programu Erasmus+, wyjazdu na praktyki zagraniczne. Możesz również aplikować o stypendium na wyjazd na częściowe studia i praktyki zagraniczne w ramach programu CEEPUS (w sieci Renewable Energy Sources).

Możesz rozwijać swojeh pasje w Studenckim Kole Naukowym Odnawiali

Studia, które trwają 3,5 roku, kończą się przygotowaniem i obroną pracy dyplomowej. Uzyskasz tytuł zawodowy inżyniera.

Jakie jest kryterium kwalifikacyjne?

Kandydaci zostają uszeregowani według rankingu, czyli uzyskanej w postępowaniu rekrutacyjnym liczby punktów (LP). W rekrutacji uwzględniane są wyniki z egzaminu maturalnego z następujących przedmiotów: język polski, język obcy, biologia lub matematyka oraz inny przedmiot wskazany przez maturzystę. W przypadku gdy kandydat nie zdawał egzaminu maturalnego z któregoś z wyżej wymienionych przedmiotów, nie dyskwalifikuje go to z postępowania kwalifikacyjnego (otrzymuje 0 punktów za ten przedmiot).

Jakie mamy zaplecze badawczo-dydaktyczne?

 • specjalistyczne laboratorium OZE wyposażone m.in. w najnowocześniejsze na rynku urządzenia wytwarzające energię elektryczną i ciepło w technologii ogniw paliwowych,
 • turbiny wiatrowe z magazynem energii i systemem zbierania danych online,
 • systemy solarne stacjonarne i związane z elektromobilnością,
 • moduł mikrokogeneracyjny z silnikiem Stirlinga,
 • innowacyjny niskoemisyjny system konwersji biomasy do ciepła,
 • unikalna w skali kraju półtechniczna instalacja z pełnym sterowaniem procesowym do produkcji alg wykorzystywanych w procesach wytwarzania biopaliw zaawansowanych.

Gdzie znajdziesz pracę?

Możesz pracować jako specjalista

 • w lokalnych i centralnych jednostkach administracji zajmujących się OZE lub ochroną środowiska,
 • w firmach związanych z projektowaniem oraz instalowaniem urządzeń wykorzystujących OZE,
 • w firmach zajmujących sia eksploatacja urządzeń do pozyskiwania energii z OZE, w tym na farmach wiatrowych lub słonecznych, w biogazowniach, w biorafineriach,
 • w firmach zajmujących się doradztwem energetycznym oraz szkoleniami w zakresie OZE,
 • w szkolnictwie,
 • w jednostkach zajmujących sia edukacją ekologiczną,
 • w instytucjach naukowo-badawczych,
 • WE WŁASNEJ FIRMIE.

FB Katedry Odnawialnych Zródeł Energii  

Link do obserwacji funkcjonowania instalacji "on-line"

Szczegółowe informacje o rekrutacji:


 NABÓR NA STUDIA 

drugiego stopnia (magisterskie) S2

ROZPOCZNIE SIĘ 10.01.2022 r.


OBEJRZYJ FILM O KIERUNKU OZE - wejdź


 • S2-stacjonarne (1,5 roku) - nabór rozpoczyna się w styczniu, start studiów w marcu 2022 r.
 • N2-niestacjonarne (2 lata) - nabór rozpoczyna się 17 maja, start studiów w październiku 2021 r.

 Jakie masz specjalności do wyboru na studiach S2, N2?

 • systemy wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych 
 • pozyskiwanie i konwersja biomasy na cele energetyczne

Kwalifikacje absolwenta

Co osiągniesz?

Będziesz przygotowany do racjonalnego wdrażania, monitorowania i sterowania procesami technologicznymi pozyskiwania energii ze źródeł odnawialnych, poszerzonej o wybrane zagadnienia z zakresu biologii, chemii, matematyki i fizyki oraz uwzględniającej zasady zrównoważonego rozwoju. Będziesz posiadać umiejętności pracy zespołowej i będziesz przygotowany do kierowania zespołami ludzi. Celem studiów jest również ukształtowanie potrzeby ustawicznego kształcenia i rozwoju zawodowego, a także przygotowanie do podjęcia studiów trzeciego stopnia.

Masz możliwość...

...odbycia części studiów w uczelniach zagranicznych w ramach programu Erasmus+, wyjazdu na praktyki zagraniczne, zakwaterowania w domu studenckim, uzyskania stypendium w ramach różnych form (stypendium socjalne i naukowe).

Jakie są kryteria kwalifikacyjne?

Na studia drugiego stopnia KIERUNKU ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII może być przyjęta osoba, która posiada dyplom ukończenia studiów (z tytułem zawodowym inżyniera).

Postępowanie kwalifikacyjne na studia drugiego stopnia odbędzie się na podstawie rankingu, z tym że w pierwszej kolejności przyjmowani są kandydaci po ukończeniu KIERUNKU  ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII, w następnej kandydaci po innym kierunku studiów.

Dla kandydatów - absolwentów KIERUNKU  ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII, podstawą kwalifikacji na studia drugiego stopnia będzie ocena wpisana do dyplomu ukończonych studiów (pierwszego stopnia lub jednolitych magisterskich). W przypadku, gdy kryterium to okaże się niewystarczające, brana będzie pod uwagę średnia ocen ze studiów określona przez uczelnię wydającą dyplom.

Dla kandydatów - absolwentów innych kierunków studiów, którzy osiągnęli porównywalne efekty kształcenia z zakresu wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych do tych, jakie wymagane są od absolwentów tego samego kierunku studiów (na który się ubiegają) - podstawą kwalifikacji na studia drugiego stopnia będą te same kryteria, jak dla kandydatów tego samego kierunku studiów 

Dla kandydatów - absolwentów pozostałych kierunków studiów inżynierskich, nie spełniających wymogów  opisanych powyżej, podstawą kwalifikacji będzie: pozytywny wynik testu kwalifikacyjnego przeprowadzonego w zakresie ustalonym przez wydział oraz ocena wpisana do dyplomu ukończenia studiów (pierwszego stopnia lub jednolitych magisterskich). W przypadku, gdy kryterium to okaże się niewystarczające, brana będzie pod uwagę średnia ocen ze studiów określona przez uczelnię wydającą dyplom.

O przyjęcie na studia bez przystępowania do testu kwalifikacyjnego ubiegać się mogą absolwenci studiów po kierunkach mieszczących się w dziedzinie:

 • nauk inżynieryjno-technicznych
 • nauk rolniczych

Absolwenci innych kierunków studiów niż wymienione powyżej przystępują do testu kwalifikacyjnego.

Jaki jest zakres testu kwalifikacyjnego?

 • urządzenia do pozyskiwania i przetwarzania biomasy
 • sposoby pozyskiwania energii ze źródeł odnawialnych
 • możliwość wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych

 Kiedy odbędzie się test kwalifikacyjny?

Informacje podamy w styczniu 2022r.

Kiedy i gdzie dostarczyć dokumenty?

WYDZIAŁOWA KOMISJA REKRUTACYJNA, ul. Słowackiego 17, 71-434 Szczecin, (pokój nr 67 – parter) 

Terminy dostarczania dokumentów podamy  w styczniu 2022r.

 rekrutacja.wksir@zut.edu.pl

Gdzie znajdziesz zatrudnienie?

Nabyta wiedza, umiejętności i kompetencje umożliwią Ci podjęcie pracy w przedsiębiorstwach lub instytucjach zajmujących się wykorzystywaniem lub wdrażaniem technologii OZE, a także zajmujących się badaniami w tym obszarze. Zatrudnienie w sektorze pozyskiwania i przetwarzania biomasy rolniczej i leśnej, a także gospodarki odpadami na cele energetyczne; sektor produkcji energii ze źródeł odnawialnych oraz usług technicznych, projektowych i doradczych związanych z jej wdrażaniem; administracja państwowa i terenowa; placówki dydaktyczne, naukowe i badawczo-rozwojowe.

Szczegółowe informacje o rekrutacji:

na studia stacjonarne, tel. 91 449 6253, e-mail: dziekanat.wksir@zut.edu.pl

na studia niestacjonarne, tel. 91 449 6252, e-mail: dziekanat.wksir@zut.edu.pl  


Instagram wydziału-zobacz