1cel.zut.edu.pl internetowy system rekrutacji
Ogrodnictwo

   NABÓR NA STUDIA INŻYNIERSKIE S1, N1

I MAGISTERSKIE (NIESTACJONARNE) N2

RUSZY 17 maja 2021 r.

START STUDIÓW W PAŹDZIERNIKU 2021 r.


 Internetowy System Rekrutacji - wejdź

Jakie przedmioty z matury brane są pod uwagę podczas rekrutacji?
Język polski, język obcy (nowożytny), biologia lub matematyka oraz przedmiot wskazany przez kandydata

Studia na kierunku ogrodnictwo mają na celu wykształcenie specjalistów w zakresie produkcji ogrodniczej oraz urządzania i pielęgnacji terenów zieleni. Po obronie pracy dyplomowej absolwenci kierunku uzyskują tytuł inżyniera.


STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA (INŻYNIERSKIE)

NOWOŚĆ! Od  roku akademickiego 2019/2020 Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa oferuje swoim studentom, bezpłatne szkolenia uprawniające do stosowania środków ochrony roślin metodą fumigacji, sprzętem naziemnym i agrolotniczym oraz doradztwa w zakresie środków ochrony roślin.  Uzyskane uprawnienia są niezbedne w prowadzeniu gospodarstwa rolnego, świadczeniu usług w zakresie stosowania oraz handlu środkami  ochrony roślin.

 • S1-stacjonarne (3,5 roku)
 • N1-niestacjonarne (4 lata)

Kwalifikacje absolwenta 

CO OSIĄGNIESZ? 

Zdobędziesz:
 • wiedzę z zakresu produkcji roslin ozdobnych, sadowniczych, warzywnych i zielarskich, oceny jakości produktów ogrodniczych oraz urządzania terenów zieleni;
 • umiejętności z zakresu technologii produkcji ogrodniczej; zagospodarowania i pielegnacji ogrodów, zielenców, parków; projektowania i aranzacji dekoracji roślinnych we wnętrzach; organizacji i zarządzania gospodarstwem ogrodniczym oraz kierowania zespołem;

oraz umiejętności dodatkowe...

... w trakcie studiów możesz uzyskac szereg dodatkowych umiejetnosci, uczestniczac w kierunkowych praktykach zawodowych (w kraju i za granica, np. w ramach programu Erasmus+) oraz warsztatach (stacjonarnych  i terenowych) prowadzonych w ramach wspólpracy z podmiotami gospodarczymi, zwiazanymi z produkcja ogrodnicza oraz urzadzaniem i pielegnacja terenów zieleni.

Masz możliwość... 

...odbycia częsci studiów w uczelniach zagranicznych w ramach programu Erasmus+, wyjazdu na praktyki zagraniczne, zakwaterowania w domu studenckim, korzystania z Akademickiego Ośrodka Jeździeckiego.

Możesz rozwijać pasje w Studenckim Kole Naukowym Florystów oraz w Studenckim Kole Naukowym "HERBAVITAE"

Jakie są kryteria naboru?

Kandydaci zostają uszeregowani wedeug rankingu, czyli uzyskanej w postepowaniu rekrutacyjnym liczby punktów (LP). W rekrutacji uwzględniane są wyniki z egzaminu maturalnego z następujacych przedmiotów: język polski, język obcy,  biologia lub matematyka oraz inny przedmiot wskazany przez maturzystę. W przypadku gdy kandydat nie zdawał egzaminu maturalnego z któregoś z wyżej wymienionych przedmiotów, nie dyskwalifikuje go to z postępowania kwalifikacyjnego (otrzymuje 0 punktów za ten przedmiot).

Gdzie znajdziesz pracę?

 Nasi absolwenci pracują jako specjaliści w:

 • gospodarstwach ogrodniczych zajmujących się produkcją owoców, warzyw, roślin ozdobnych i ziół,
 • zakładach zielarskich, nasiennych, firmach florystycznych,
 • centrach ogrodniczych, rynkach hurtowych owocowo-warzywnych,
 • gospodarstwach agroturystycznych,
 • firmach zajmujących się projektowaniem i pielęgnacją ogrodów oraz zieleni we wnętrzach,
 • firmach szkoleniowych i doradczych,
 • jednostkach administracji samorządowej.

  NABÓR NA STUDIA

 drugiego stopnia (magisterskie) S2

RUSZA 10.01.2022 r.


 • S2-stacjonarne (1,5 roku) - nabór rozpoczyna sie w styczniu, start studiów w marcu 2022 r.
 • N2-niestacjonarne (2 lata) - nabór rozpocznie sie 17 maja, start studiów w październiku 2021 r.

Jakie masz specjalności do wyboru na S2 i N2?:

 • produkcja owoców, warzyw i ziół
 • rośliny ozdobne i kształtowanie terenów zieleni

Jakie będziesz posiadać kwalifikacje?

Będziesz przygotowany do pracy w gospodarstwach specjalistycznych, instytutach badawczych, ośrodkach badawczo-rozwojowych, jednostkach doradczych i jednostkach upowszechniania wiedzy ogrodniczej, instytucjach związanych z kształtowaniem i konserwacją terenów zieleni oraz z prowadzeniem gospodarstwa ogrodniczego.

Masz możliwość...

...Odbycia częsci studiów w uczelniach zagranicznych w ramach programu Erasmus+, wyjazdu na praktyki zagraniczne, zakwaterowania w domu studenckim, korzystania z Akademickiego Ośrodka Jeździeckiego.

Jakie są kryteria kwalifikacyjne?

Na studia drugiego stopnia KIERUNKU OGRODNICTWO może być przyjęta osoba, która posiada dyplom ukończenia studiów (z tytułem zawodowym inżyniera).

Postępowanie kwalifikacyjne na studia drugiego stopnia odbędzie się na podstawie rankingu, z tym że w pierwszej kolejności przyjmowani są kandydaci po ukończeniu KIERUNKU OGRODNICTWO, w następnej  kandydaci po innym kierunku studiów.

Dla kandydatów - absolwentów KIERUNKU OGRODNICTWO, podstawą kwalifikacji na studia drugiego stopnia będzie ocena wpisana do dyplomu ukończonych studiów pierwszego stopnia. W przypadku, gdy kryterium to okaże się niewystarczające, brana będzie pod uwagę średnia ocen ze studiów określona przez uczelnię wydającą dyplom.

Dla kandydatów - absolwentów innych kierunków studiów, którzy osiągneli porównywalne efekty kształcenia z zakresu wiedzy, umiejętnosci i kompetencji społecznych do tych, jakie wymagane są od absolwentów tego samego kierunku studiów (na który sie ubiegają) - podstawą kwalifikacji na studia drugiego stopnia będą te same kryteria, jak dla kandydatów tego samego kierunku studiów.

Dla kandydatów - absolwentów pozostalych kierunków studiów, nie spełniających wymogów  podstawą kwalifikacji będzie: pozytywny wynik testu kwalifikacyjnego przeprowadzonego w zakresie ustalonym przez wydział oraz ocena wpisana do dyplomu ukończenia studiów (pierwszego stopnia lub jednolitych magisterskich). W przypadku, gdy kryterium to okaże się niewystarczające, brana będzie pod uwagę średnia ocen ze studiów określona przez uczelnię wydającą dyplom.

O przyjęcie na studia bez przystępowania do testu kwalifikacyjnego ubiegać się mogą absolwenci studiów po kierunkach mieszczących sie w obszarze dziedzin:

 • nauk inżynieryjno-technicznych
 • nauk rolniczych

Absolwenci innych kierunków studiów, niż wymienione powyżej przystępuje do testu kwalifikacyjnego.

Jaki jest zakres testu kwalifikacyjnego?

 • wybrane zagadnienia z ogrodnictwa,
 • podstawy fizjologii roślin,
 • podstawy agrometeorologii.

Kiedy odbędzie się test kwalifikacyjny?

Informacje podamy w styczniu 2022 r.

Kiedy i gdzie dostarczyć dokumenty?

WYDZIAŁOWA KOMISJA REKRUTACYJNA, ul. Słowackiego 17, 71-434 Szczecin, (pokój nr 67 – parter)

Terminy dostarczania dokumentów podamy  w styczniu 2022 r.

rekrutacja.wksir@zut.edu.pl

Gdzie znjdziesz zatrudnienie?

Produkcja ogrodnicza; firmy zajmujące się zakładaniem i pielęgnacją ogrodów; doradztwo ogrodnicze; przemysł przetwórczy owoców i warzyw; usługi związane z florystyką i dekoracją wnętrz.

Szczegółowe informacje o rekrutacji:

na studia stacjonarne, tel. 91 449 6253, e-mail: dziekanat.wksir@zut.edu.pl

na studia niestacjonarne, tel. 91 449 6252, e-mail: dziekanat.wksir@zut.edu.pl

 Instagram wydziału-zobacz