1cel.zut.edu.pl internetowy system rekrutacji
Rolnictwo

 NABÓR NA STUDIA

pierwszego stopnia (inżynierskie) S1, N1 i drugiego stopnia (magisterskie) niestacjonarne N2

ROZPOCZNIE SIĘ 17 maja 2021r.  

START STUDIÓW W PAŹDZIERNIKU 2021 r.


Internetowy system rekrutacji - wejdź


Jakie przedmioty z matury brane są pod uwagę podczas rekrutacji?
Język polski, język obcy (nowożytny), biologia lub matematyka oraz przedmiot wskazany przez kandydata

Studia na kierunku rolnictwo maja na celu wyksztalcenie specjalistów w zakresie nowoczesnej produkcji rolniczej oraz przygotowywać absolwentów do twórczej pracy w szybko zmieniającej się rzeczywistości w gospodarstwach rolnych i obszarach wiejskich w Polsce oraz krajach Unii Europejskiej.

ZOBACZ FILM PROMOCYJNY KIERUNKU- wejdź


NOWOŚĆ! Od  roku akademickiego 2019/2020 Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa oferuje swoim studentom, bezpłatne szkolenia uprawniające do stosowania środków ochrony roślin metodą fumigacji, sprzętem naziemnym i agrolotniczym oraz doradztwa w zakresie środków ochrony roślin.  Uzyskane uprawnienia są niezbędne w prowadzeniu gospodarstwa rolnego, świadczeniu usług w zakresie stosowania oraz handlu środkami ochrony roślin.

Studia pierwszego stopnia (inżynierskie) 

 • S1-stacjonarne (3,5 roku)
 • N1-niestacjonarne (4 lata)

Kwalifikacje absolwenta 

CO OSIĄGNIESZ? 

Zdobędziesz:
 • wiedzę z zakresu nowoczesnego rolnictwa poszerzoną o nauki biologiczno-chemiczne, technologiczne i techniczne oraz w dziedzinie zastosowań informatyki w rolnictwie;
 • wiedzę z zakresu rozwoju obszarów wiejskich, w tym Wspólnej Polityki Rolnej Unii Europejskiej;
 • wiedzę z zakresu ekonomiki, zarządzania, rachunkowości i marketingu w działalności rolniczej;
 • umiejętność analizy i oceny właściwości surowców roślinnych oraz sposoby ich wykorzystania w zależności  od zastosowanej technologii ich produkcji;
 • umiejętność przeprowadzenia oceny wpływu produkcji rolniczej na stan środowiska przyrodniczego w oparciu  o obowiązujące akty prawne;
 • szeroka inżynierska wiedzę z zakresu ochrony i pielęgnacji roślin (rozpoznawanie i klasyfikacja podstawowych chorób, szkodników i chwastów, wybór i planowanie sposobów regulacji ich występowania) z uwzględnieniem zasad bioetyki oraz zrównoważonego rozwoju;
 • wiedzę i umiejętności umożliwiające prowadzenie nowoczesnych i specjalistycznych gospodarstw rolnych;

oraz umiejętności dodatkowe...

...uczestnicząc w kierunkowych praktykach zawodowych oraz warsztatach (stacjonarnych i terenowych) prowadzonych  w ramach współpracy z lokalnymi i zagranicznymi podmiotami gospodarczymi związanymi z rolnictwem, przetwórstwem rolno-spożywczym, współczesna technika rolnicza, doradztwem rolniczym.

PRZYKŁADOWE WARSZTATY:

 • ocena jakości technologicznej zbóż,
 • rolnictwo precyzyjne,
 • nowoczesne uprawy roli (uprawa bezorkowa: powierzchniowa, zerowa i siew bezpośredni, strip till),
 • nieinwazyjna ocena biologii wzrostu i rozwoju roślin (LAI, SPAD, wymiana gazowa, opóźniona fluorescencja- fluorymeter PEA),
 • aktualne preparaty stosowane w ochronie roślin.

Masz możliwość...

...odbycia części studiów w uczelniach zagranicznych w ramach programu Erasmus+, wyjazdu na praktyki zagraniczne. Możesz również aplikować o stypendium na wyjazd na częsciowe studia i praktyki zagraniczne w ramach programu CEEPUS (WKŚiR w sieci Renewable Energy Sources!)

Jakie są kryteria kwalifikacyjne?

Kandydaci zostają uszeregowani według rankingu, czyli uzyskanej w postepowaniu rekrutacyjnym liczby punktów (LP). W rekrutacji uwzględniane są wyniki z egzaminu maturalnego z następujących przedmiotów: język polski, język obcy, biologia lub matematyka oraz inny przedmiot wskazany przez maturzystę. W przypadku, gdy kandydat nie zdawał egzaminu maturalnego z któregoś z wyżej wymienionych przedmiotów, nie dyskwalifikuje go to z postępowania kwalifikacyjnego (otrzymuje 0 punktów za ten przedmiot).

Gdzie znajdziesz pracę?

 Nasi absolwenci pracują jako specjaliści w Polsce i zagranica, w :

 • specjalistycznych gospodarstwach rolnych,
 • gospodarstwach agroturystycznych i ekologicznych, stacjach hodowli, kwarantanny i ochrony roślin, biogazowniach rolniczych,
 • gorzelniach, browarach, cukrowniach,
 • doradztwie rolniczym,
 • instytucjach zajmujących się oceną jakości technologicznej plonu,
 • przemyśle rolno-spożywczym,
 • firmach dystrybucji nawozów, materiału siewnego, środków ochrony roślin, maszyn i narzędzi rolniczych,
 • instytucjach obsługi rolnictwa (Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Izby Rolnicze, Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, Ośrodki Doradztwa Rolniczego, Stacje Chemiczno-Rolnicze),
 • jednostkach rządowych i samorządowych,
 • szkolnictwie, placówkach naukowo-badawczych,
 • jednostkach certyfikujących gospodarstwa ekologiczne,
 • mediach (czasopisma, radio, telewizja).

 NABÓR NA STUDIA DRUGIEGO STOPIA (magisterskie) S2

RUSZA 10.01.2022 R.

Zobacz film promocyjny kierunku-wejdź

 • S2-stacjonarne (1,5 roku) -nabór rozpoczyna się w styczniu, start studiów w marcu 2022 r.
 • N2-niestacjonarne (2 lata)- nabór rozpoczyna się 17 maja, start studiów od października 2021 r.

Jakie masz specjalności do wyboru na S2, N2:

 • doradztwo w agroturyzmie
 • doradztwo rolnicze

Jakie będziesz mieć kwalifikacje?

Będziesz specjalistą z zakresu doradztwa w produkcji rolniczej, w tym szczególnie produkcji roślinnej oraz doradztwa w zakładaniu i prowadzeniu gospodarstw agroturystycznych.

Będziesz mieć możliwość:

Odbycia części studiów w uczelniach zagranicznych w ramach programu Erasmus+, wyjazdu na praktyki zagraniczne, zakwaterowania w domu studenckim, korzystania z Akademickiego Ośrodka Jeździeckiego.

Jakie są kryteria kwalifikacyjne?

Na studia drugiego stopnia KIERUNKU ROLNICTWO  może być przyjęta osoba, która posiada dyplom ukończenia studiów (z tytułem zawodowym inżyniera).

Postepowanie kwalifikacyjne na studia drugiego stopnia odbędzie się na podstawie rankingu, z tym że w pierwszej kolejności przyjmowani są kandydaci po ukończeniu KIERUNKU ROLNICTWO, w następnej kandydaci po innym kierunku studiów.

Dla kandydatów - absolwentów KIERUNKU ROLNICTWO, podstawą kwalifikacji na studia drugiego stopnia będzie ocena wpisana do dyplomu ukończonych studiów (pierwszego stopnia lub jednolitych magisterskich). W przypadku gdy kryterium to okaże się niewystarczające, brana będzie pod uwagę średnia ocen ze studiów określona przez uczelnię wydająca dyplom.

Dla kandydatów - absolwentów innych kierunków studiów, którzy osiągnęli porównywalne efekty kształcenia z zakresu wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych do tych, jakie wymagane są od absolwentów tego samego kierunku studiów (na który się ubiegają) - podstawą kwalifikacji na studia drugiego stopnia będa te same kryteria, jak dla kandydatów tego samego kierunku studiów.

Dla kandydatów - absolwentów pozostałych kierunków studiów, nie spełniajacych wymogów podstawą kwalifikacji będzie: pozytywny wynik testu kwalifikacyjnego przeprowadzonego w zakresie ustalonym przez wydział oraz ocena wpisana do dyplomu ukończenia studiów (pierwszego stopnia lub jednolitych magisterskich). W przypadku, gdy kryterium to okaże się niewystarczające, brana będzie pod uwagę średnia ocen ze studiów określona przez uczelnię wydająca dyplom.

O przyjęcie na studia bez przystępowania do testu kwalifikacyjnego ubiegać się mogą absolwenci studiów po kierunkach mieszczących się w obszarze dziedzin:

 •  nauk inżynieryjno-technicznych
 •  nauk rolniczych

Absolwenci innych kierunków studiów niż wymienione powyżej przystępują do testu kwalifikacyjnego.

Jaki jest zakres testu kwalifikacyjnego?

 • agrometeorologiczne uwarunkowania wzrostu, rozwoju i plonowania roślin,
 • współczesne systemy gospodarowania i możliwości wykorzystania uzyskanych z nich płodów rolnych,
 • rodzaje i funkcje użytków zielonych.

Kiedy odbędzie się test kwalifikacyjny?

Informacje podamy w styczniu 2022r.

Kiedy i gdzie dostarczyć dokumenty?

WYDZIAŁOWA KOMISJA REKRUTACYJNA, ul. Słowackiego 17, 71-434 Szczecin, (pokój nr 67 – parter)

terminy przyjmowania dokumentów podamy w styczniu 2022 r.

rekrutacja.wksir@zut.edu.pl

Jakie masz możliwości pracy? 

Prowadzenie gospodarstw agroturystycznych, doradztwo z zakresu rolnictwa i agroturystyki; stacje hodowli, kwarantanny i ochrony roślin; handel i przemysł rolno-spożywczy. Prowadzenie gospodarstw rolnych specjalizujących się w produkcji roślinnej i zwierzęcej. Praca w instytucjach obsługi rolnictwa (Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Izby Rolnicze, Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, Ośrodki Doradztwa Rolniczego, Stacje Chemiczno-Rolnicze),w stacjach hodowli, kwarantanny i ochrony roślin; w firmach dystrybucji nawozów, materiału siewnego, środków ochrony roślin, maszyn i narzędzi rolniczych. Doradztwo i praca w jednostkach rządowych i samorządowych; szkolnictwo.

Szczegółowe informacje o rekrutacji:

na studia stacjonarne, tel. 91 449 6253, e-mail: dziekanat.wksir@zut.edu.pl

na studia niestacjonarne, tel. 91 449 6252, e-mail: dziekanat.wksir@zut.edu.pl

         rekrutacja.wksir@zut.edu.pl

 

Instagram wydziału-zobacz